chǔ cún
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.lay in/up; store up; keep in reserve/store; deposit

  • bǎ qián chǔ cún zài yín háng li

   储存银行

   Deposit the money in a bank.

  • mǎ yǐ chǔ cún shí wù yǐ fáng dōng lìng

   蚂蚁储存食物以防冬令

   Ants store up food against the winter.

  • chú fáng shí chú li chǔ cún zhe yī guàn guàn de tāng hé shí wù

   厨房食橱储存食物

   The kitchen cupboard was stocked with cans of soup and food.

  • chǔ cún yǎng liào

   储存养料

   store nutrient