nián qīng qì shèng
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • slbe young and aggressive

  • nián qīng qì shèng de jūn rén

   年轻气盛军人

   dashing young soldier

  • nǐ yào me shì nián qīng qì shèng yào me jiù shì gè wú kě jiù yào de lè tiān pài

   要么年轻气盛要么无可救药乐天派

   You are either very young or an incurable optimist.