xiǎn chū
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • v.show; reveal; give evidence

  • tā yǎn li xiǎn chū le hài pà de shén sè

   眼里显出害怕神色

   Fear showed in her eyes.

  • tā yǐ jīng xiǎn chū jīng shén cuò luàn de zhèng zhuàng le

   已经显出精神错乱症状

   He began to show symptoms of delirium.

  • zhè xiàng gōng chéng kāi shǐ xiǎn chū chéng xiào

   工程开始显出成效

   This project is beginning to show results.

Chinese words with pinyin xian chu