yuè míng xīng xī
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

  • slthe moon is bright and stars are few

    • yuè yè xia yuè míng xīng xī yuè liang de guāng máng yìng zhào zài dà dì shang shǐ běn yīng qī hēi de dà dì biàn de guāng míng

      月夜月明星稀月亮光芒映照大地使本应漆黑大地光明

      Under moon night, moon bright and stars dim. Brilliant moon light shine on the ground, turn darkness into brightness.