zhuàng

Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
6
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.strong; robust

  • tā shēn tǐ hěn zhuàng

   身体

   He is sturdy.

  • tā shì gè zhuàng xiǎo huǒ zi

   小伙子

   He is a strong young man.

  • wǒ de tǐ yù lǎo shī jì gāo yòu zhuàng

   体育老师

   My P.E. teacher is tall and strong.

 • 2

  adj.magnificent; grand

  • bēi zhuàng

   solemn and stirring

  • zhuàng měi

   grand and beautiful

  • zhuàng guān

   grand sight

 • 3

  v.strengthen

  • zhuàng jīn gǔ

   筋骨

   build one's physique

  • zhuàng dǎn zi

   胆子

   build up somebody's courage

  • zhuàng shēng shì

   声势

   lend impetus and strength

 • 4

  n.Zhuang ethnic group

  • zhuàng zú

   Chinese Zhuang ethnic group

Words and phrases with 壮

Similar-form characters to 壮

Chinese Characters with pinyin zhuàng

 • form; state
 • hit; act rashly
 • used for houses or buildings
 • used as a component of 戆直
 • now written as 壮