Initial:cVideo guide
Final(T3):ūVideo guide
Radical:
Structure:Left to right
Strokes:
11
Traditional:
ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • 1

  adj.wide (in diameter); thick

  • zhè yǒu gēn cū shéng

   Here's a big rope.

  • zhè kē shù hěn cū

   The tree is very thick.

  • zhè gēn zhù zi hěn cū

   柱子

   This post is very thick.

  antonym
 • 2

  adj.husky

  • wǒ sǎng mén cū shuō huà shēng yīn dà

   嗓门说话声音

   I have a thick voice and speak loudly.

  • tā de shēng yīn hěn cū

   声音

   Her voice was rough.

  • tā sǎng yīn cū yǎ

   嗓音

   He has a rough voice.

  antonym
 • 3

  adj.negligent

  • cū shū

   inattentive

  • cū xīn

   careless

  • cū zhī dà yè

   crude and careless

  antonym
 • 4

  adv.roughly

  • zhè jiàn yī fu cū kàn hái xíng

   衣服

   The dress looks ok at first sight.

  • cū tōng

   know a little about

  • cū lüè

   rough

  antonym
 • 5

  adj.rough; coarse

  • cū yī

   rough clothes

  • cū yán

   crude salt

  • cū bù

   coarse cloth

  antonym
 • 6

  adj.wide (in breadth); thick

  • cū xiàn tiáo

   线条

   thick line

  antonym
 • 7

  adj.rude

  • cū bào

   rude and violent

  • cū huà

   vulgar language

  antonym
 • 8

  adj.(as opposed to "refined") coarse

  • cū miàn

   matt surface

  • cū pí zi

   皮子

   rough leather

Words and phrases with 粗

Similar-form characters to 粗