ReadWriteQuiz

Chinese dictionary
Show pinyin

 • n.Shanghai (the biggest city of China and one of the four municipalities directly under the Central Government)

  • wǒ lái zì shàng hǎi

   来自上海

   I come from Shanghai.

  • gǎn xiè lái fǎng shàng hǎi

   感谢来访上海

   Thanks for visiting Shanghai!

  • shàng hǎi shì yī zuò rén kǒu mì jí de chéng shì

   上海人口密集城市

   Shanghai is a densely populated city.